Für 3 mg Nikotin : 9 ml 20 mg Nikotin plus 40 ml VG

Für 6 mg Nikotin : 18 ml 20 mg Nikotin plus 31 ml VG

Showing all 8 results